Evangelie Gemeente waar Jezus Christus Levens Verandert!

Wat Wij Geloven

Zijn Woord

God…
Dat Hij een levende God is en dat Hij Geest is, Almachtig. God is een drie-éénheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God heeft de aarde in zes dagen geschapen door Zijn Woord; niets is ontstaan zonder Hem.

Jezus Christus…
Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van de levende God. Hij werd geboren uit een maagd en leefde als mens onder ons. Hij stierf aan het kruis voor de vergeving van onze zonden en de genezing van ons lichaam. Hij is op de derde dag uit de dood opgestaan en is naar de hemel opgevaren. Hij zal spoedig terug komen op aarde om als Koning te heersen.

Zonde…
Een ieder die zich van zijn zonden bekeert en zijn geloof in Jezus Christus plaatst en hierin volhardt, eeuwig leven ontvangt. Elk mens is een zondaar en gaat eeuwig verloren tenzij hij zich bekeert tot Jezus Christus. Je moet opnieuw geboren zijn om het koninkrijk van God in te kunnen gaan. Jezus Christus is de enige Redder van mensen; Hij is voor eeuwig Dezelfde.

Doop…
Elke volgeling van Jezus Christus in water gedoopt moet worden.

De boodschap

God is reëel…
Veel mensen twijfelen aan het bestaan van GOD of zeggen zelfs zeker te weten dat GOD niet bestaat. Weer anderen geloven in een bovennatuurlijke kracht, maar niet in de “GOD van de bijbel”. En toch zegt de bijbel in Romeinen 1:20 dat we aan de schepping kunnen zien dat GOD bestaat en niemand een excuus heeft om zonder Hem te leven en Hem te dienen. Er is echter een reden waarom mensen GOD niet kennen en ervaren in hun leven; Ze zijn niet tot bekering gekomen.

De noodzaak van bekering…
Bekering of “opnieuw geboren worden” zijn termen uit de bijbel die vele mensen vreemd in de oren klinken. Vele mensen denken dat ze geen bekering of wedergeboorte nodig hebben. Bekering is volgens hen alleen voor de mensen die heel slecht leven. Jezus daarentegen verklaarde dat ieder mens opnieuw geboren moet worden; omdat ze anders het Koninkrijk van GOD niet kunnen zien of binnengaan (Johannes 3:3)

Niemand is rechtvaardig…
De bijbel zegt dat niemand rechtvaardig is en dat elk mens afgedwaald is van GOD. Dat is de reden dat u zo weinig van GOD ervaart. Er is een muur van zonden tussen u en GOD, die alleen weggenomen kan worden als u GOD’s vergeving aanvaardt

Sommige mensen zeggen: “Ik ga regelmatig naar de kerk; ik geloof en ik ben als kind gedoopt. Ik probeer goed te zijn voor andere mensen en GOD vindt dat genoeg!” Maar wat vindt GOD?

Jezus zegt dat vele mensen zullen komen voor zijn troon en zullen zeggen dat ze in hun leven christen geweest zijn. Ze zullen Hem vertellen wat ze allemaal gedaan hebben voor Hem. Maar hij zal hun antwoorden: “Niet een ieder die de Here Here zegt, zal het Koninkrijk van GOD binnengaan.” De bijbel leert ons, dat wij niet gerechtvaardigd worden door goede werken, maar uit genade behouden worden.

Andere mensen zeggen: “Dit leven is slechts een leerproces. In een volgend leven doe ik het beter, net zolang tot ik een goed mens ben en dan….” De bijbel zegt hierover dat de mens slechts eenmaal sterft en dan voor GOD’s troon komt te staan.

GOD houdt van u…
U moet gaan inzien dat de problemen in uw leven en in de wereld niet de schuld van GOD zijn. Het is niet GOD die regeert over deze wereld. Toen de eerste mensen in zonden vielen heeft GOD Zijn handen van de wereld afgetrokken en wandelt de mens in duisternis. Pas wanneer u tot bekering komt zal GOD u trekken vanuit de duisternis in Zijn licht.

GOD houdt van u en Hij wilt u helpen. Jezus stortte zijn bloed uit op het kruis. Hij betaalde de prijs voor onze zonden. GOD legde de zonden van deze wereld op Hem. Als het ware betaalde Hij voor ons de schuld die wij hadden t.o.v GOD. De bijbel zegt daarom ook: de enige manier waarop wij behouden kunnen worden, is door Jezus te aanvaarden als onze persoonlijke Redder.

Het enige wat wij hoeven te doen is onze trots aan de kant te zetten, toegeven dat wij gezondigd hebben en Jezus te accepteren als onze persoonlijke Redder en Heer. GOD deed in de eerste plaats een stap naar ons, toen Hij Jezus stuurde om te sterven voor onze zonden. Het is aan ons om dit offer te aanvaarden.

Een nieuw leven…
De bijbel zegt in 2 Korintiërs 5:17: “Zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen”. Dit is wedergeboorte.

Natuurlijk is bekering niet zomaar een gebedje wat je eventjes kunt doen vlak voordat je sterft. Bekering is een beslissing om GOD te gaan dienen. We kruisigen als het ware ons oude leven en gaan een nieuw leven beginnen met Jezus.

Misschien zegt u: ”Daar ben ik nog niet klaar voor, misschien komt dat nog als ik ouder ben of in de problemen kom”. Ik wil dat u weet: u zult nooit klaar zijn. De bijbel zegt: ”Wanneer je het Woord hoort, verhardt je hart niet, maar kies heden wie je dienen zult”.

Jezus wil een wonder doen…
Jezus Christus kan realiteit worden in uw leven. Hij kan eenzaamheid en doelloosheid wegnemen; met Hem hoeven we nooit meer alleen te zijn. Hij kent ons, Hij begrijpt ons, alleen Hij kan ons helpen. Wat u kunt doen is uw hart openen en Hem binnen laten.

Een van de laatste uitspraken die Jezus deed was: “Zie Ik sta aan de deur en Ik klop, een ieder die naar Mijn stem hoort en de deur opent, daar zal Ik binnen komen en maaltijd houden met hem en hij met Mij”. (Openbaringen 3:20)

En nu?

Wat biedt jouw toekomst…
Je bent jong en je wilt wat met je leven. Da’s nogal logisch, je bent immers geen stijve hark, je voelt je niet oud, maar je bent jong, je zit vol energie, en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Je wilt plezier maken, feestvieren en kunnen en doen en laten waar je zin in hebt. Ze hoeven jou niet te vertellen wat je wel en niet moet doen…..Je hebt helemaal gelijk, je bent oud genoeg om je eigen beslissingen te maken.

De vraag is alleen, of je werkelijk gevonden hebt wat je wilde. Alles in deze wereld lijkt zo uitdagend en geweldig, maar de realiteit is dat het allemaal nog wel tegenvalt. Iedereen denkt dat een feestje pas echt gezellig wordt als er flink wat drank of drugs op tafel komt. Maar we krijgen nooit die mensen te zien, die zo flink gedronken hebben, dat ze er niet meer vanaf kunnen komen. Hun leven is kapot, een gebroken huwelijk, problemen op het werk, problemen met de gezondheid, financieel aan de grond…voor die mensen is het feest voorbij. Zij komen erachter dat ze niet meer zelf kunnen beslissen wat ze doen. Ze zitten vast, ze zijn verslaafd geraakt.

Duizenden jongeren zitten op dit moment al vast aan drank, of gokken, of XTC-pillen. In het begin was het onschuldig, het ging om de lol, het heerlijke gevoel, je wilde erbij horen. Maar als je eenmaal verslaafd bent, is het plezier weg, het heerlijke gevoel is weg en je hoort er niet meer bij. Dan slijt je de rest van je leven in eenzaamheid, doelloosheid, leegte en wanhoop.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de gevaren van vrije seks. Als je erbij wilt horen moet je er al vroeg mee beginnen, anders ben je een watje. Trouwens, wat is er op tegen om een beetje plezier te hebben in het leven? Er is heel wat op tegen! Honderden en zelfs duizenden sterven aan aids vandaag de dag. De meesten hebben dit meegekregen als een herinnering aan een avondje stappen. Vrije seks en homoseksualiteit zijn de grootste risico’s om besmet te raken.

Je wilde alleen maar plezier, je wilde bevrediging en het liefst met steeds een andere partner. Helaas, vroeg of laat krijg je de rekening gepresenteerd, vroeg of laat moet de prijs worden betaald. Die prijs wordt betaald door al die aids-patiënten die nu op sterven liggen, of al gestorven zijn. Die prijs wordt ook betaald door al die kinderen die door abortus uit het leven zijn weggerukt, omdat de ouders de verantwoording voor hun daden niet willen dragen. Die prijs wordt ook betaald door al die jonge vrouwen, die de rest van hun leven achtervolgd worden door schuldgevoelens. Velen hebben zich in hun beslissing tot abortus laten leiden door omstandigheden, of ze hebben geluisterd naar de raad van anderen, maar meestal dringt later de realiteit pas door, dat je je kind het leven ontnomen hebt. De bijbel waarschuwt heel duidelijk voor de gevaren van een losbandig leven, voor de gevaren van verslaving, maar ook voor de gevolgen die drank, drugs en vrije seks met zich meebrengen.

Het antwoord is simpel…
GOD is er niet op tegen dat je plezier hebt. Hij wil juist graag dat je gelukkig bent. Maar GOD weet dat jij je geluk nooit zult vinden in de pleziertjes die de wereld jou biedt. Misschien wel tijdelijk plezier, misschien wel tijdelijk genot, maar uiteindelijk kom je erachter dat je je nog steeds leeg, doelloos, minderwaardig of eenzaam voelt. Dan komt er een tijd waarop je van alles gaat proberen om te onsnappen aan dat lege gevoel. Maar je komt erachter dat niets die leegte kan vullen.

Wees eens heel eerlijk met jezelf; heeft jouw levensstijl je werkelijk geluk gebracht? Ben je werkelijk volledig tevreden en biedt jouw levensstijl enig houvast voor de toekomst? Hoe lang denk je er nog mee door te kunnen gaan?

Vraag het eens aan de mensen die zo’n leven achter de rug hebben, vraag eens hoe gelukkig ze zijn. Als ze eerlijk zijn zullen ze je de verhalen vertellen over nasleep van echtscheidingen, spijt na abortus, ellende van verslavingen en isolement waar ze in gekomen zijn. Hun leven is vernietigd door wat eens een pleziertje was.

Als jij jong bent, en je wilt echt wat, waarom probeer je het dan niet met Jezus? Gooi je vooroordelen eens een keer overboord en onderzoek wat Jezus jou te bieden heeft. Misschien heb je ’t vroeger in de kerk al wel gezien, en ben je blij dat je niet meer “moet”. Maar dan is het wel jammer, dat je Jezus nooit écht hebt leren kennen!

Als christen zul je ontdekken dat Jezus veel meer te bieden heeft dan alle pleziertjes in deze wereld bij elkaar. Dan kom je erachter dat er een doel is in dit leven, en dat een relatie met Jezus pas echte vervulling geeft.

Wie zegt dat christen-zijn saai is? Vergeet het maar! Als je jong bent en echt wat wilt, dan moet je gewoon een keer langskomen. In onze kerkdiensten gaat het er laaiend enthousiast aan toe. De prediking is niet saai of theologisch, maar richt zich op de problemen van vandaag de dag, zodat jij er door de week iets mee kunt doen.

Het is niet moeilijk om te doen wat de rest van de wereld doet. Het is zelfs makkelijker om een puinhoop van jouw leven te maken, dan om een standpunt in te nemen voor iets dat echt wat waard is! GOD roept je om het met hem in orde te maken; Jezus is dáárvoor aan het kruis gegaan.